卡片
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
NO Data
遠距實驗室介紹
  IoT-110是掌宇公司新推出的物聯網教育器材,當中包含了16款感測器,學生可以透過該設備了解到物聯網相關應用的概念。
  基於該設備的數據顯示於感測器上的OLED屏,所以適合應用於遠距離實驗室,使用資策會的遠距實驗設備來協助國外客戶遇到的問題,例如 : 藉由本設備來了解我們的產品,或是教育訓練...等,助我們把產品帶給全世界。
   遠距實驗室特點包含多影像串流、資訊傳輸保護、即時切換顯示資訊、彈性客製化等。